Hotel Nikko Saigon
Hotel Nikko Saigon

Online Application

APPLICATION FOR EMPLOYMENT/INTERNSHIP
ĐƠN XIN VIỆC

Please fill in this form in English / Đề nghị điền vào đơn này bằng tiếng Anh

PERSONAL DATA
THÔNG TIN CÁ NHÂN
FULL NAME / Họ và Tên: Male / Nam Female / Nữ
Heigh:
Chiều cao
(cm) Weight:
Cân nặng:
(kg) Any glasses:
Cận - Viễn thị

POSITION APPLIED
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
1. First choice / Lựa chọn thứ nhất 2. Second choice / Lựa chọn thứ hai

Non-supervisory level
Dưới cấp bậc giám sát

Supervisory level or above
Trên cấp bậc giám sát

Non-supervisory level
Dưới cấp bậc giám sát

Supervisory level or above
Trên cấp bậc giám sát

HOTEL DEPARTMENTS / Các Bộ phận trong Khách sạn
Executive Office
Văn phòng Điều hành
Housekeeping
Buồng, phòng
Reservation
Đặt phòng
Accounting - Finance
Tài chính - Kế toán
Human Resources
Nhân sự
Sales
Kinh doanh
Engineering
Kỹ thuật
Kitchen
Bếp
Security
Bảo vệ
Front Office
Tiền sảnh
Marketing
Tiếp thị
Others:
Những bộ phận khác
Food & Beverage
Ẩm thực
Public Relations
Quan hệ công chúng
   

ADDRESS / Địa chỉ
Temporary address/Địa chỉ hiện tại:
Registered address/ Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:
POB/Nơi sinh:
DOB/Ngày sinh:
Age/Tuổi:

CONTACT DETAILS / Chi tiết liên lạc
Home Tel. No/ĐTNR:
Cell phone/DĐ:
Office Tel. No/ĐTCQ:
E-mail:
Personal tax code/Mã số thuế cá nhân:
Social Insurance Book No/ Số sổ BHXH:
ID Card No/Số CMND:
Issued by/ Nơi cấp:
Date of issue/ Ngày cấp:
Marital status: Single
Độc thân
Married
Kết hôn
Divorced
Ly dị
Widowed
Góa vợ / chồng
Number of children / Số con: Age / Tuổi:

EDUCTIONAL RECORD
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Please fill in the highest education only (Chỉ điền vào trình độ cao nhất)
Education Level
Trình độ học vấn
Name, address of Educational Organizations
Tên, địa chỉ của tổ chức giáo dục
Duration
Thời gian
Qualitication
Bằng cấp đạt được
Secondary school
PTTH
Vocational
Trường dạy nghề
University
Trường đại học
Others
Khác

EMPLOYMENT RECORD
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Please list all employment, starting from most recent job:
Xin ghi tất cả công việc đã làm từ trước tới nay,bắt đầu từ công việc gần nhất
From year to year
Từ năm đến năm
Company’s name & address
Tên và địa chỉ công ty
Position
Chức vụ
Brief duties
Nhiệm vụ
Reason for leaving
Lý do xin nghỉ việc
Can we contact your employer(s)?
Chúng tôi có thể liên hệ với công ty của Bạn?
Yes /                 No / không
Are you self employed ?
Bạn làm nghề tự do?
Yes /                No / không
Do you agree to work shift ? / Bạn có chấp nhận làm ca không ? Yes /                No / không
Salary expectation ? / Mức lương mong muốn của Bạn ?
If you are accepted, how long your notice of resignation ?
Nếu được nhận, bạn cần bao nhiêu thời gian để từ chức:

PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGES
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Please cross where applicable/ Xin đánh dấu X vào nơi phù hợp
Languages Speaking Reading Writing
Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair
English
French
Japanese
Chinese
Others

OTHER SKILLS
KỸ NĂNG KHÁC
Computer softwares:
Các phần mềm máy tính
Others, please specify:
Kỹ năng khác, hãy liệt kê cụ thể

REASON TO JOIN HOTEL NIKKO SAIGON
LÝ DO XIN VÀO LÀM VIỆC Ở KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON
Why do you want to work at Hotel Nikko Saigon? How will your educational & professional background benefit Hotel Nikko Saigon?
Tại sao Bạn muốn làm việc cho Khách sạn Nikko Saigon? Kỹ năng của Bạn sẽ đóng góp gì cho Khách sạn Nikko Saigon?


OTHER INFORMATION
THÔNG TIN KHÁC
Have you joined the Military Service?
Bạn đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Yes / No / không Exempted / được miễn
Do you have any family members currently working at Hotel Nikko Saigon? If yes, please state full names.
Gia đình Bạn có ai đang làm việc cho Khách sạn Nikko Saigon không? Nếu có, hãy ghi rõ họ & tên?
Yes /
No / không  
Do you have any family members currently working in another hotel in Ho Chi Minh City ? If yes, please state name of hotel(s).
Gia đình bạn có ai đang làm việc cho khách sạn khác tại thành phố Hồ Chí Minh không ? Nếu có hãy ghi rõ tên khách sạn ?
Yes /
No / không  
I certify that all information given in this application is true and complete to the best of my knowledge. I understand that wilful misrepresentation, false statements or facts will be adequate ground for dismissal.
Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin ghi trong đơn xin việc này hoàn toàn đúng sự thật và đầy đủ. Tôi hiểu rằng việc đưa ra các thông tin, số liệu sai lạc sẽ là cơ sở dẫn đến việc bị sa thải.

For inquiries about recruitment:
Human Resources Dept.

235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84.8) 3925.7777   Fax: (+84.8) 3925.7766
Email:

 

Real Time Analytics